Máy Tính fx-570VN PLUS

620.000  420.000 

– Được Phép Mang Vào Phòng Thi.
– Bảo hành chính hãng 24 Tháng.
– Với 453 Chức Năng ( Phù hợp với học sinh Cấp 2, Cấp 3, Đại Học)
– Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn`
– Phân tích thành thừa số nguyên tố
– Tìm thương và số dư của phép chia
– Tìm ƯCLN, BCNN
– Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy
– Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3
– Tính tích, tổng của dãy số
– Lưu nghiệm khi giải phương trình
– Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức
– Tính logarit với cơ số bất kỳ
– Tính toán phân phối DIST
– Tính ma trận, thống kê